top of page

PRIVACY BELEID

Dit privacy beleid is als volgt opgebouwd:

 

I.       Inleiding. 2

II.      Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?. 2

III.     Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Vastgoed Select ?. 3

IV.    Voor welke doeleinden verwerkt Vastgoed Select uw persoonsgegevens ?. 4

1.     Wettelijke verplichtingen. 4

2.     Contractuele relaties tussen Vastgoed Select en u als klant 4

3.     Gerechtvaardigde belangen van Vastgoed Select 5

4.     Specifiek gerechtvaardigd belang van Vastgoed Select : conventionele direct marketing. 6

5.     Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing) 6

V.     Aan wie maakt Vastgoed Select uw persoonsgegevens over?. 6

VI.    Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?. 7

VII.   Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?. 8

VIII.  Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?. 8

1.     Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar 8

2.     Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame. 9

3.     Recht om een klacht in te dienen. 9

I. Inleiding

 

1. Dit privacy beleid legt uit hoe Vastgoed Select omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Vastgoed Select in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).
Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
2. Vastgoed Select hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Vastgoed Select behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Vastgoed Select evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.
Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt  u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.
3. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Vastgoed Select op dit gebied kent en begrijpt.
Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

4. Vastgoed Select is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: Vastgoed Select - Dorpsstraat 169/0001, 9980 Sint-Laureins - 0784.631.614 - info@vastgoedselect.be +32 468 44 55 66.
Vastgoed Select is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Vastgoed Select bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.
5. Vastgoed Select kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Vastgoed Select en volgens de instructies van Vastgoed Select te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Vastgoed Select’ genoemd).

III. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt Vastgoed Select ?

 

6. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die Vastgoed Select kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met Vastgoed Select.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin Vastgoed Select deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Vastgoed Select de gegevens verwerkt.

Privacy beleid

7. Vastgoed Select verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

IV. Voor welke doeleinden verwerkt Vastgoed Select uw persoonsgegevens ?

 

8. Vastgoed Select verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Vastgoed Select zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.
 
Vastgoed Select verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
 
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Vastgoed Select rusten
 • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vastgoed Select, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

2. Contractuele relaties tussen Vastgoed Select en u als klant

10. Alvorens contracten te sluiten dient  Vastgoed Select soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :
 
 • Te reageren op uw verzoek,
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract
 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,
 • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen
11. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Vastgoed Select een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.
 
In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Vastgoed Select worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.
 
Meer bepaald verwerkt Vastgoed Select uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:
 
·       Beheer van lopende contracten / bestelde diensten
·       Centraal management en algemeen beeld van de klanten
·       Het beheer van uw vastgoed
·       Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent
Vastgoed Select kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

3. Gerechtvaardigde belangen van Vastgoed Select

 

12. Vastgoed Select verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Vastgoed Select ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.
 
Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
 
 • Het personaliseren van de diensten van Vastgoed Select
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
  • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes
  • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Vastgoed Select, op basis van enquêtes bij klanten van Vastgoed Select, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan Vastgoed Select,
 • Toezicht op de activiteiten van Vastgoed Select, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Vastgoed Select, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen
 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Vastgoed Select of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4. Specifiek gerechtvaardigd belang van Vastgoed Select : conventionele direct marketing

13. Vastgoed Select voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Vastgoed Select onder meer:
 
 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,
 • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar Vastgoed Select aanwezig was),
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,
 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen
 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon

 

5. Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

 

14. Vastgoed Select kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Vastgoed Select eerst uw specifieke toestemming te vragen.
Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

 

V. Aan wie maakt Vastgoed Select uw persoonsgegevens over?

 

Vastgoed Select behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
 
Vastgoed Select kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Vastgoed Select bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

 

16. In sommige gevallen is Vastgoed Select bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
 
 • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
 • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek
Vastgoed Select draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :
 
 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
 • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
 • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie
 
Vastgoed Select dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Vastgoed Select gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.
 
Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.
In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Vastgoed Select ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Vastgoed Select zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Vastgoed Select en zijn gegevensbeschermingsbeleid.
 
17. Vastgoed Select bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

18. Vastgoed Select zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
 
Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Vastgoed Select, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
 
 • 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
 • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Vastgoed Select
 • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus
Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

VII. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?

 

19. Vastgoed Select hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging
 
Vastgoed Select neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
 
In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Vastgoed Select gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Vastgoed Select onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Vastgoed Select u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?

 

1. Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

20. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
 
 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Vastgoed Select.  Dit betekent dat u Vastgoed Select kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Vastgoed Select toelaat om dit te controleren
 • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met Vastgoed Select een einde genomen heeft, kan u Vastgoed Select vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door Vastgoed Select op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij Vastgoed Select een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Vastgoed Select (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Vastgoed Select kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Vastgoed Select  heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Vastgoed Select vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Vastgoed Select.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan Vastgoed Select evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
 
U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Dorpsstraat 169/0001, 9980 Sint-Laureins of per e-mail naar info@vastgoedselect.be of door het contactformulier op de website te bezoeken www.vastgoedselect.be.

 

2. Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

 

21. In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.
 
U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:
 
 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@vastgoedselect.be
 • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar Dorpsstraat 169/0001, 9980 Sint-Laureins
 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Vastgoed Select is verzonden
 • Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website
 
De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Vastgoed Select niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 

3. Recht om een klacht in te dienen

 

22. Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:
 
 
23. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

Cookies beleid

Deze verklaring is als volgt opgebouwd:

 

I.       Inleiding. 2

II.      Wat is een cookie. 2

1.     Het begrip ‘cookie’ 2

2.     Soorten cookies. 2

III.     Welke cookies gebruiken wij op onze website ?. 3

1.     Functionele cookies. 3

2.     performantie / Analytische cookies. 3

3.     Cookies voor behavioural targeting / remarketing. 3

4.     Cookies voor sociale media. 4

IV.    Uw toestemming. 4

 

I.Inleiding

 

1. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze Website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.
2. Wij zijn wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze rubriek over cookies geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
3. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@vastgoedselect.be.

 

II. Wat is een cookie

 

1.Het begrip ‘cookie’

 

4. Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.
Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.

 

2.Soorten cookies

 

5. Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.
Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt wordt door een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website gegevens bezoekt over de bezoekersfrequentie op zijn site.
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs eigen cookies.
Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.
Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie en dus ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

 

III.Welke cookies gebruiken wij op onze website ?

 

 

1. Functionele cookies

6. Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.
 
Het gaat om cookies die uw land- en taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden. Het gaat eveneens om een cookie die de stand van uw winkelkar tijdens een bestelling onthoudt, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

2.performantie / Analytische cookies

 

7. Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.
 
Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

 

3.Cookies voor behavioural targeting / remarketing

 

8. Om u nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die ons vertellen wat u hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten u interesse kan hebben.
 
Wij gebruiken die gegevens ook voor onze reclamecampagnes op websites van derden. Indien nodig kunnen we ook gegevens krijgen over websites van onze marketingpartners waarop u onze advertenties hebt gezien. Daarvoor gebruiken wij “DoubleClick” dat deel uitmaakt van Google en Group M. Meer informatie over het gebruik van cookies van Google en Group M vindt u door het privacybeleid van Google en Group M op te vragen.

 

Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

 

4.Cookies voor sociale media

 

9. Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de organisatie in kwestie.
 
Voor onze marketingcampanges op Facebook gebruiken wij de tool “Pixel”, waarmee een cookie dat door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die piexel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertentie op het sociale netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn platform de gebruiker kunnen herkennen die de webpagina in kwestie heeft bezocht, diensten op maat verstrekken en meer gerichte reclames kunnen plaatsen. Die gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake gebruikersgegevens.

 

 

IV.Uw toestemming

 

10. Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie; of door verder te surfen op de Website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de Website.
Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.
11. Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen.
Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.
· Cookie instellingen in Internet Explorer
· Cookie instellingen in Firefox
· Cookie instellingen in Chrome
· Cookie instellingen in Safari
 
12. Cookies zijn maximaal 12 maanden langactief. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.
bottom of page