top of page

Overdracht EPB-aangifteplicht: tussentijds verslag wordt verplicht

Bijgewerkt op: 7 aug. 2023

In het Vlaams Parlement ligt een ontwerpdecreet voor dat talrijke ingrijpende aanpassingen doorvoert op het vlak van energie. Een daarvan is het verplicht maken van een tussentijds verslag bij de overdracht van de EPB-aangifteplicht.


De mogelijkheid om de EPB-aangifteplicht over te dragen is ondertussen genoegzaam bekend en ingeburgerd. Als de EPB-aangifteplichtige een gebouw dat in aanbouw is of nog gebouwd moet worden, of een stedenbouwkundige (omgevings)vergunning verkoopt, dan wordt de koper de nieuwe aangifteplichtige.


Enige uitzondering daarop is het scenario van de verkoop van een gebouw dat al voorlopig is opgeleverd maar waarvoor nog geen EPB-aangifte is ingediend. In dat scenario blijft de aangifteplicht behouden bij de oorspronkelijke aanvrager van de vergunning (of de persoon die de stedenbouwkundige melding diende te verrichten).


Vormvereisten voor overdracht van aangifteplicht


Het ontwerpdecreet preciseert nu de vormvereisten waaraan voldaan moet worden om die overdracht van aangifteplicht te realiseren. Die vormvereisten omvatten:


  • De vermelding in de authentieke akte dat de aangifteplicht wordt overgedragen en aan wie

  • De opmaak van een tussentijds verslag door de EPB-verslaggever, dat op het moment van de authentieke akte wordt overgedragen aan de koper

  • In dit tussentijds verslag moet staan: alle maatregelen die uitgevoerd zijn of uitgevoerd moeten worden om aan de EPB-eisen te voldoen, alsook de vermelding wie voor de uitvoering van deze verschillende maatregelen instaat

  • De verkoper stelt aan de koper alle gegevens ter beschikking rond de werking die reeds zijn uitgevoerd en die nodig zijn om de EPB-aangifte correct in te dienen


De Vlaamse regering kan bovendien de vorm en de inhoud van dit tussentijds verslag nog verder preciseren.


Koper correct informeren


Met deze maatregel wil de Vlaamse regering verhinderen dat er geen tussentijds verslag opgemaakt zou worden of dat dit niet zou worden overhandigd aan de koper. Bovendien bekomt men hiermee de zekerheid dat de koper correct geïnformeerd wordt over de overname van de aangifteplicht, wat vandaag niet altijd zou gebeuren.


Vanaf wanneer?


Deze wijziging wordt van kracht op de eerste dag van de vierde maand na de maand van publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad. We volgen dit uiteraard op en berichten verder.

94 weergaven

תגובות