top of page

Huurder betaalt niet op tijd of helemaal niet: wat te doen?

Voorafgaand aan een gerechtelijke procedure kunnen partijen gratis een verzoeningsprocedure aanvragen. Deze kan mondeling of schriftelijk worden aangevraagd bij het gerecht dat bevoegd is om over het geschil te oordelen.


Huurder betaald niet

Verzoening: een vrijwillige procedure om een geschil op te lossen

De rechter kan een verzoeningspoging ondernemen op verzoek van de partijen. Verzoening is een vrijwillige procedure waarbij de partijen een beroep doen op een neutrale derde om hen te helpen om hun geschil op te lossen in een vertrouwelijke context.


De partijen kunnen een beroep doen op de verzoeningsprocedure voor of tijdens een gerechtelijke procedure. In dat geval wordt de gerechtelijke procedure opgeschort gedurende de duur van de verzoeningsprocedure.


1. Verschillende soorten verzoening

In sommige gevallen is verzoening verplicht voordat een gerechtelijke procedure kan worden gestart. Dit is het geval bij arbeidsgeschillen, familiale geschillen, huur- en landpachtgeschillen of rechten van doorgang.


Ook als verzoening niet verplicht is, kan u er altijd om vragen.


2. Hoe een verzoening aanvragen?

U kunt een verzoening aanvragen door een brief te sturen naar de vrederechter of naar de rechter die bevoegd is om uitspraak te doen over het geschil. De brief moet de volgende informatie bevatten:

  • Uw naam, voornaam en adres

  • De identiteit en het adres van de tegenpartij

  • Een korte uiteenzetting van de feiten

  • Wat u wilt bereiken

  • Dat u wilt dat de partijen opgeroepen worden om een verzoening te proberen te bereiken

U kunt de brief ook mondeling aanvragen op de griffie van het vredegerecht of van het bevoegde gerecht.


3. Oproeping

De partijen (de tegenpartij(en) en uzelf) ontvangen een brief van het vredegerecht of van het bevoegde gerecht. Daarin staat wanneer en waar u voor de rechter moet verschijnen.


De zitting zal meestal plaatsvinden in de raadkamer of het kantoor van de rechter.

U hoeft niet zelf te verschijnen. U kunt zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, uw echtgenoot of een familielid.


Als u zich laat vertegenwoordigen door een ander, moet u een volmacht geven. Een volmacht is een gehandtekend document dat vermeldt dat u de andere persoon machtigt om namens u op de verzoeningszitting te verschijnen en een dading te sluiten.


4. Akkoord of geen akkoord?

De tegenpartij verschijnt niet.

Als de tegenpartij niet verschijnt, kan er geen verzoening plaatsvinden. In dat geval kan u een procedure starten om de veroordeling van de tegenpartij te verkrijgen.


De tegenpartij verschijnt en de partijen komen tot een overeenkomst.

Als de tegenpartij wel verschijnt, kan een verzoening worden bereikt. De partijen leggen hun standpunt uit en de rechter probeert een dading te bewerkstelligen.

Een dading is een definitief akkoord dat een betwisting beëindigt. Als een verzoening wordt bereikt, wordt deze vastgelegd in een proces-verbaal van verzoening.


De tegenpartij verschijnt maar de partijen komen niet tot een overeenkomst.

Als de tegenpartij wel verschijnt, maar de partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen, wordt er een proces-verbaal opgemaakt waarin wordt vastgelegd dat er geen verzoening is bereikt. In dat geval kan u een procedure starten om de veroordeling van de tegenpartij te verkrijgen.


5. Naleving van het proces-verbaal van verzoening

Een proces-verbaal van verzoening is een bindend document. Als de tegenpartij het proces-verbaal niet naleeft, kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen om de tegenpartij te dwingen tot naleving.

U moet hiervoor eerst een officieel getekend afschrift van het proces-verbaal bestellen op de griffie.

De gerechtsdeurwaarder zal het proces-verbaal dan aan de tegenpartij betekenen.

Als de tegenpartij het proces-verbaal nog steeds niet naleeft, kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de bezittingen van de tegenpartij.


Als rentmeester van uw pand doen wij het nodige!留言


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page