top of page

Licht op groen voor realisatie bouwshift: dit moet je weten over het decreet woonreservegebieden

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de realisatie van de bouwshift. Op 24 mei keurde het Vlaams parlement twee decreten goed die deze bouwshift definitief vorm moeten geven. Dit deed onmiddellijk het nodige stof opwaaien. Het gaat om twee decreten: het instrumentendecreet en het decreet woonreservegebieden. Wat houden beide decreten precies in?


Bouwschift

Decreet woonreservegebieden

Het decreet woonreservegebieden wijzigt de bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening over de woonuitbreidingsgebieden. Hieronder vallen reservegebied voor woonwijken, woonreservegebied, woonaansnijdingsgebied. Die zullen allemaal onder de verzamelterm “woonreservegebieden” vallen.

Het decreet vertrekt vanuit de vaststelling dat in totaal ongeveer 12.200 ha onbebouwde percelen in Vlaanderen is bestemd als woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan. Zoals de Raad van State reeds herhaaldelijk bevestigde, zijn de woonuitbreidingsgebieden in de regel reservezones van het woongebied, die als uitzonderingsgebied gevrijwaard dienen te blijven.

Deze kunnen tot nog toe op twee manieren worden ontwikkeld, namelijk ofwel na de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), ofwel door de aanvraag van een omgevingsvergunning voor ‘groepswoningbouw’. Daarnaast zijn er ook nog bijzondere bepalingen zoals voor sociale woningbouw. Tot nog toe worden gebieden echter vaak aangesneden door individuele bouwprojecten. Steden en gemeenten hebben, aldus de decreetgever, weinig middelen in handen om dit te voorkomen.

Woonreservegebieden onder stolp geplaatst

Deze woonreservegebieden worden nu onder een ‘stolp’ geplaatst. Dit betekent dat stedenbouwkundige handelingen of de verkaveling van gronden in woonreservegebied pas kunnen worden toegestaan op grond van een voorafgaand gemeenteraadsbesluit tot de vrijgave van een woonreservegebied. Met als gevolg dat het niet meer mogelijk is om woonreservegebied aan te snijden via een principieel akkoord of via rechtstreekse aanvragen voor verkavelingen of groepswoningbouwprojecten.

‘Vrijgavebesluit’

Voortaan kunnen woonreservegebieden nog slechts voor bebouwing worden aangesproken na een zogenaamd “vrijgavebesluit” van de gemeenteraad. Die moet hiervoor ook de nodige adviezen inwinnen. De gemeenteraad kan hierbij voorwaarden opleggen naar ruimtelijke kwaliteit toe.

Een speciale regeling wordt uitgewerkt voor sociale woningbouw en ook reeds bestaande niet-vervallen vergunningen in woongebied behouden hun geldigheid. Verder worden gronden waarop een hoofdzakelijk vergunde woning gevestigd is, ook beschouwd als gronden die in woongebied liggen. Voor vergunningsplichtige functiewijzigingen is dan wel een gemeenteraadsbesluit tot vrijgave vereist.

Inwerkingtreding

Het Decreet Woonreservegebieden treedt in werking tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dit zal eerstdaags plaatsvinden.


(bron: cib)

Comentários


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België)

BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)

FAQ

Bekijk ons Privacy Beleid en Cookie Beleid

Logo CIB
Logo BIV
Logo google review
Logo erkend schatter VLABEL

CONTACT​

Vastgoed Select
Dorpsstraat 169.00.01
9980 Sint-Laureins

GSM +32 468 44 55 66
Email info@vastgoedselect.be
BTW BE 0784.631.614

erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 511.790

Erkend schatter-expert 

005254107252

bottom of page