top of page

Vlaamse regering wil gebruik van ‘afwerkingsregel’ drastisch inperken

Bijgewerkt op: 21 apr. 2023

Vandaag kan je op basis van artikel 4.4.3 VCRO, de zogenaamde afwerkingsregel, nog altijd een nieuwe woning tegen een bestaande wachtgevel bouwen, ook al is dat op een perceel dat niet voor woningbouw bestemd is – en dus zonevreemd. Hierdoor neemt de lintbebouwing en het aantal zonevreemde woningen toe. Aangezien de afwerkingsregel niet in lijn ligt met de bouwshift en het vrijwaren van de open ruimte, is de Vlaamse regering van plan om het gebruik van de afwerkingsregel drastisch in te perken.


Afwerkingsregel vandaag


Momenteel is het nog altijd mogelijk om extra woningen te bouwen tegen een zogenaamde “wachtgevel” van een andere woning in agrarisch gebied of gebieden waar de bestemmingsvoorschriften geen woningbouw toelaten.


Afwerkingsregel in de toekomst


In het voorontwerp van een recent decreet stelt de Vlaamse regering dan ook voor om de afwerkingsregel op te heffen in gebieden die niet bestemd zijn voor woningbouw. De toepassing van de afwerkingsregel zal enkel nog mogelijk zijn in woonreservegebied.


Wel wordt de voorwaarde geschrapt dat het perceel waarop de nieuwe woning wordt opgericht een oppervlakte van maximum 650 m² mag hebben.


Wanneer van kracht?


Bedoeling is dat de nieuwe regeling in het najaar van 2023 van kracht wordt.


Comments