top of page

Verhoging EPC-boetes op komst

In het Vlaams Parlement ligt een ontwerpdecreet voor dat talrijke ingrijpende aanpassingen doorvoert op vlak van energie. Eén daarvan is een verhoging van de boetes bij inbreuken op de EPC-advertentieplicht. De tekst wordt volgende week behandeld in commissie. De minimale boete bij het niet-correct adverteren van het EPC zal verdubbelen van €250 tot €500 voor particuliere verkopers. Vastgoedmakelaars en andere professionals die de EPC-advertentieplicht niet naleven, zullen minimum €750 moeten betalen. In beide gevallen blijft het maximumbedrag behouden op €5.000.


Deze boetes worden niet enkel opgelegd bij een gehele afwezigheid van de verplichte vermelding van het EPC-kengetal of het EPC-label in de publiciteit. Ook wanneer die vermelding bijvoorbeeld niet correct of volledig gebeurt, zijn er boetes verschuldigd.


De hoogte van de geldboete voor afwezigheid van het EPC blijft behouden binnen de vork van €500 tot 5.000. Hetzelfde geldt voor het scenario waarin er wel een EPC is bij de verkoop/verhuur/… maar dit EPC niet werd overhandigd of ter kennis werd gebracht aan de koper/huurder…


Concreet wordt de boete op het niet-nakomen van de advertentieplicht dus gelijkgetrokken met de andere inbreuken.


Verplichting om over een EPC te beschikken


Deze verplichting wordt via het ontwerpdecreet nog een stukje verder verstrengd. Vandaag is het zo dat de boete die voor een inbreuk wordt opgelegd ‘bevrijdend’ werkt. Met het betalen van de boete is met andere woorden ‘de kous af’. Als de boete werd betaald is de eigenaar niet verplicht om alsnog een EPC te laten opmaken.


Daar komt met het ontwerpdecreet verandering in. Naast een geldboete zal het VEKA nu ook een termijn opleggen waarbinnen alsnog een EPC moet worden opgemaakt.


Blijft de eigenaar ook binnen deze nieuwe termijn in gebreke, dan is een nieuwe geldboete verschuldigd, samen met opnieuw een termijn. Zo blijven er bijkomende boetes en termijnen opgelegd worden totdat er correct een EPC is opgemaakt.


Energiedeskundigen


Ook op vlak van de kwaliteit van de EPC’s wordt de handhaving aangescherpt. Een energiedeskundige die een EPC onvoldoende zorgvuldig opmaakt, zal voortaan een boete krijgen van minimaal €500 in plaats van €250. Het maximumbedrag blijft ongewijzigd op €5.000.


De Vlaamse regering voert deze aanpassing door omdat ‘het EPC steeds meer aan belang wint en de basis vormt voor de toekenning van enkele financiële instrumenten (EPC-labelpremie, renteloos renovatiekrediet & energielening+). De correctheid van het EPC wordt dus steeds belangrijker.


Deze wijziging kadert in een bredere aanscherping van het beleid qua controle op de kwaliteit van EPC’s. Dat lichtte bevoegd minister Zuhal Demir begin november ook toe in de commissie Leefmilieu, naar aanleiding van een vraag over het fenomeen waarbij er blijkbaar door sommige energiedeskundigen een EPC zou worden opgemaakt zonder ter plaatse te gaan.


Inwerkingtreding


Bij goedkeuring van het ontwerpdecreet zal dit deel ervan in werking treden op de 10de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. We houden je uiteraard verder op de hoogte!


Bron: CIB

2 weergaven
bottom of page